Köpvillkor

Inledning

Detta köp omfattas av nedanstående standardvillkor för köp av varor och tjänster över internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagenkonsumentlagenmarknadsföringslagenlagen om ångerrätt och e-handslagen, och dessa lagar ger konsumenten vissa okränkbara rättigheter. Villkoren i detta avtal ska inte förstås som en inskränkning av de lagstadgade rättigheterna, utan förklarar parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln. Försäljningsvillkoren är framtagna och rekommenderas av Forbrukertilsynet.

Innehållsförteckning

 1. Avtalet
 2. Parterna
 3. Pris
 4. Slutande av avtal
 5. Betalning
 6. Leverans
 7. Ansvar för varan
 8. Ångerrätt
 9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och frist för att inkomma med krav
 10. Fel på varan – köparens rättigheter och reklamationsfrist
 11. Säljarens rättigheter om köparen gör fel
 12. Garanti
 13. Personuppgifter
 14. Tvist
 15. Abonnemang
 16. 100% fornøydgaranti

 

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, upplysningar i samband med beställningen och eventuellt särskilt avtalade villkor. Om upplysningarna motsäger varandra, gäller det som har avtalat särskilt mellan parterna, såvida det inte strider mot okränkbar lagstiftning. Avtalet kompletteras genom relevanta lagar som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsument.

2. Parterna

Säljare är Zpike AS. Kontaktadress: Postbox 1118, 1442 Drøbak. Mejladress: “info@zpikes.com”. Telefonnummer: +47 918 03 661, organisationsnummer: 821 543 282, hädanefter kallad säljare/säljaren. Köparen är den konsument som lägger beställningen, hädanefter kallad köparen.

3. Pris

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla avgifter och tilläggskostnader, t.ex. fraktkostnader. Köparen ska inte stå för ytterligare kostnader för köpet som säljaren inte har informerat om.

4. Slutande av avtal

Avtalet räknas som bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren. Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit skriv- eller räknefel i offerten från säljaren i orderbekräftelsen i nätbutiken eller köparens beställning, och när den andra parten insåg, eller borde ha insett, att det förelåg ett sådant fel.

5. Betalning

Eftersom köparen använder kreditkort eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställning. Kortet belastas vid köp.

6. Leverans

Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, har tagit emot produkten. Om leveranstiden inte framgår i samband med beställningen, ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål, och som senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Varan ska levereras till närmaste postombud om inget annat har avtalats särskilt mellan parterna.

7. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till köparen när denne, eller dennes ombud, har fåt varorna levererade i enlighet med punkt 6.

8. Ångerrätt

LADDA NER ÅNGERFORMULÄR

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen ångra köpet av varan enligt lagen om ångerrätt. Köparen ska meddela säljaren om att hen önskar utnyttja ångerrätten inom 14 dagar från att tidsfristen börjar. Alla kalenderdagar ingår i fristen. Om fristen slutar på en lördag, söndag eller helgdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag. Ångertiden anses ha hållits om meddelande skickas innan tidsfristen löper ut. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten görs gällande, och meddelningen ska därför ske skriftligen (ångerformulär, e-post eller brev).

Ångertiden börjar att löpa:

Vid köp av enskilda varor löper ångertiden från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.

Om ett abonnemang säljs, eller om avtalet innebär en regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen har mottagits.

Om köpet består av flera leveranser, löper ångertiden från dagen efter att sista leveransen har tagits emot.

Ångertiden utökas till 12 månader efter att fristen har löpt ut om säljaren inte, innan avtalet sluts, informerar om att ångerrätt gäller och att ett standardiserat ångerformulär finns. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och sätt att utnyttja ångerrätten. Om näringsidkaren tillhandahåller dessa upplysningar inom dessa 12 månader, löper ångertiden likaväl ut 14 dagar efter den dagen som köparen tog emot upplysningarna.

Om ångerrätten utnyttjas måste varan lämnas tillbaka till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från att meddelande om utnyttjande av ångerrätten har utgått. Köparen står inte för kostnaderna för att returnera varan, om inget annat har avtalats eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om att densamme ska stå för returkostnaderna. Säljaren kan inte ta ut en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen har rätt att pröva eller testa varan på ett försvarligt sätt för att fastslå varans typ, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten påverkas. Om prövningen eller testet av varan anses gå utöver vad som är försvarligt och nödvändigt kan köparen bli ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.
Säljaren är skyldig att betala tillbaka köpesumman till köparen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från det att säljaren mottog meddelandet om köparens beslut att utnyttja ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne med betalningen tills denne har mottagit varorna från köparen, eller tills köparen med hjälp av dokumentation har påvisat att varorna har skickats tillbaka.

9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och frist för att inkomma med krav

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent, enligt avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden hos köparen, kan köparen enligt konsumentlagen i vissa omständigheter hålla inne med betalningen, kräva uppfyllelse, häva avtalet och/eller kräva ersättning från säljaren. Vid krav som gäller avtalsbrott bör meddelningen av bevisskäl ställas skriftligen (t.ex. via e-post).

Uppfyllelse: Köparen kan hålla inne med köpet och kräva att säljaren uppfyller sin del av avtalet. Köparen kan dock inte kräva uppfyllelse om det föreligger hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om uppfyllelsen medför en så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det står i väsentlig motsats till köparens intresse att säljaren uppfyller sin del av avtalet. Om problemen skulle upphöra inom rimlig tid kan köparen dock kräva uppfyllelse. Köparen förlorar sin rätt att kräva uppfyllelse om hen väntar orimligt länge med att framföra kravet.

‍Hävande: Om säljaren inte levererar varan inom den överenskomna leveranstiden, ska köparen kräva av säljaren att leverera inom en rimlig tilläggstid, och detta ska räknas som uppfyllelse. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggstiden, kan köparen häva avtalet. Köparen kan emellertid häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans vid avtalad tid var avgörande för slutande av avtalet, eller om köparen har informerat säljaren om att leveranstiden är avgörande. Om produkten levereras efter tilläggstiden som konsumenten har angivit, eller efter leveranstiden som var avgörande för slutandet av avtalet, måste krav på hävande göras gällande inom rimlig tid efter att köparen fick veta om leveransen.

Ersättning: Köparen kan kräva ersättning för lite förlust till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren kan bevisa att förseningen beror på saker utom säljarens kontroll, som rimligen inte kunde ha tagits i beaktande, undvikits eller förhindrats under avtalstiden.

10. Fel på varan – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det är fel på varan har köparen rätt att, inom rimlig tid efter att det har upptäckts eller borde ha upptäckts, meddela säljaren om att hen har upptäckt felet. Köparen anses alltid ha reklamerat i tid om det sker inom 2 månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras som senast två år efter att köparen tagit emot varan. Om varan eller delar av varan är tänkt att hålla betydligt längre än två år är reklamationstiden fem år. Om det är fel på varan och detta inte beror på köparen eller förhållanden å köparen sida, kan köparen enlig konsumentlagen under vissa omständigheter vägra betalning, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva att avtalet hävs och/eller kräva ersättning från säljaren. Reklamation till säljaren bör ställas skriftligen.

‍Rättelse eller omleverans: Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av motsvarande produkt. Säljaren kan motsätta sig köparens krav om kravet är omöjligt eller vållar säljaren orimliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom rimlig tid. Säljaren har som utgångspunkt inte rätt att utföra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

‍Prisavdrag: Köparen kan kräva ett lämpligt prisavdrag om varan inte åtgärdas eller levereras om. Detta innebär att förhållandet mellan nedsatt och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan produktens värde i defekt och kontraktsenligt skick. Om det finns saklig grund därför, kan prisavdraget istället fastställas efter hur stor betydelse felet har haft för köparen.

Hävande: Om varan inte åtgärdas eller levereras om kan köparen också häva köpet, om felet inte är oväsentligt.

11. Säljarens rättigheter om köparen gör fel

Om köparen inte betalar eller uppfyller de övriga skyldigheterna eller avtalen eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller förhållanden å säljarens sida, kan säljaren enligt bestämmelserna i konsumentlagen under vissa omständigheter vägra leverans av varan, kräva att avtalet uppfylls, kräva att avtalet hävs samt kräva köparen på ersättning. Säljaren kan också, under vissa omständigheter, kräva ränta vid försenad betalning, inkassoavgift och en rimlig avgift för varor som inte hämtats upp.

Uppfyllelse: Säljaren kan hålla inne med köpet och kräva att köparen betalar köpesumman. Om varan inte är levererad förlorar säljaren sin rätt om hen väntar orimligt länge med att ställa kravet.

Hävande: Säljaren kan häva avtalet om det föreligger väsentlig oförmåga att betala, eller annat väsentlig missförhållande å köparens sida. Säljaren kan dock inte häva köpet om hela köpesumman är betald. Om säljaren fastställer en rimlig tilläggstid för uppfyllelse och köparen inte betalar inom denna frist, kan säljaren häva köpet.

Räntor vid försenad betalning/inkassoavgift: Om köparen inte betalar köpesumman enligt avtalet, kan säljaren kräva räntor på köpesumman enligt räntelagen. Vid bristande betalning kan kravet, efter föregående varning, skickas till inkasso. Köparen kan då hållas ansvarig för avgift enligt inkassolagen.

Avgift vid varar som inte har hämtats upp och inte betalts i förskott: Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren kräva en avgift av köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte påföras köpare under 18 år.

12. Garanti

Garantin som ges av säljaren ger köparen rättigheter, i tillägg till de som köparen redan har enligt lagstiftningen. En garanti innebär därmed inga begränsningar av köparens rätt till reklamation och krav vid försening eller fel enligt punkt och 10.

13. Personuppgifter

Säljaren ansvarar för att hantera insamlade personuppgifter. Såvida inte köparen samtycker till något annat får säljaren, enligt personupplysningslagen, bara samla in och spara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna genomföra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter får bara lämnas över till andra om det krävs för att säljaren ska kunna uppfylla avtalet med köparen, eller när lagen kräver det.

14. Tvist

Klagomål ska inkomma till säljaren inom rimlig tid, jfr punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i samförstånd.

15. Abonnemang

Samma villkor som för inköp av enstaka lådor.

-Uppsägning av abonnemang måste göras före nästa transaktion.

-Om priset ändras kommer kunden att informeras i förväg och kan alltid välja att avbryta abonnemanget, oavsett tid.

16. 100% fornøydgaranti
Vilkor:
100% nöjdsgaranti gäller..:
 • för köp genomförda från 15.03.2020.
 • endast för ZpikesTape köpta via denna webbplats (www.zpikes.se).
 • för kunder som inte tidigare har köpt ZpikesTape.
 • endast på en låda.
 • även om kunden köper mer än en låda, men endast én låda är grunden för en återbetalning (fraktavgiften återbetalas inte).
Kravet måste skickas till info@zpikes.com inom fyra veckor efter beställningsdatumet.Hur använder jag min 100% nöjdgaranti? Skicka ett mail med följande information till “info@zpikes.com”:
 • Fullständigt namn
 • Fullständig adress
 • Mobilnr
 • E-postadress
 • Beställnings-ID
 • Grunder för klagomål
 • Återbetalning kommer att göras inom 30 dagar efter mottagandet av anspråket, om anspråket anses giltigt, tills kontot från vilket köpet avslutades.
 • Vid användning av faktura måste fakturan betalas vid förfall innan pengarna återbetalas.
 • Fraktavgift (49, -) återbetalas inte.

Se vad ZpikesTape kan göra för dig